Podmínky účasti na táboře

Účastnický poplatek a storno podmínky
Vyplnění online táborové přihlášky na webu orvo.cz není závaznou přihláškou. Ta se stává po zaplacení celého účastnického poplatku do 3 měsíců od odeslání přihlášky, popřípadě zaplacení zálohy v dohodnutém termínu s hlavním vedoucím. V opačném případě můžeme volné místo nabídnout jiným zájemcům o účast na táboře. V případě odhlášení účastníků, si můžeme nárokovat storno poplatek a to hlavně na základě případné škody v podobě nezaplnění takto vzniklého volného místa jiným účastníkem. Storno poplatky jsou nastaveny: Nevratná záloha 500 Kč po zaplacení poplatku. 30% z ceny poplatku po stornování do 30.6. včetně. 50% ceny při stornování do 1.7. včetně. Nástupem dítěte na tábor ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku. K odpuštěním stornopoplatku můžeme přistoupit v případě uvedení závažné a nepředvídatelné události jako je nemoc.

Zdravotní stav účastníků

Přihlášením účastníka zároveň musíte v přihlášce vyplnit zdravotní stav dítěte a následně ho případně aktualizovat kontaktováním hlavního vedoucího. Pokud dítě při nástupu bude mít neohlášené zdravotní omezení nebo bude brát léky, které nebyly nahlášené, pak neumožníme účastníkovi nástup na tábor, bez nároku na vrácení účastnického poplatku či náhradu škody. Popřípadě ukončíme jeho účast v okamžiku kdy se o této skutečnosti dozvíme. Po předchozí konzultaci a schválení jsme na tábor ochotni vzít i účastníka, který může být pro chod tábora jistou komplikací, ale budeme si jisti, že tuto situaci zvládneme a neohrozíme tím zdraví někoho z účastníků či kvalitu tábora.

Základní vybavení účastníka
Náš tábor považujeme za ačně sportovní. Program tábora obsahuje akční hry, které se snaží nabídnout co největší paletu různorodých programů a tedy i zážitků. Je tedy nesmírně důležité, aby děti měly dostatečné vybavení, které je nebude omezovat v účasti na programu. Proto jsme sestavili základní seznam povinného oblečení a vybavení pro pobyt na táboře, který najdete na na našich webových stránkách. Pokud zjistíme, že účastník nemá vše potřebné, budeme požadovat po rodičích napravení. V opačném případě můžeme ukončit pobyt dítěte na táboře bez nároku na vrácení účastnického poplatku či náhradu škody z tábora.

Bezpečnost
Vedoucí dodržují základní pravidla bezpečnosti. Každý program musí schválit hlavní vedoucí, který má zároveň právo veta. Snažíme se připravit akční, ale zároveň bezpečný program. Bereme si to jako jednu z priorit při plánování a realizaci tábora.

Samostatnost a poučení účastníků
Tábor je složen z 64 účastníků, 15 vedoucích, kuchařek a zdravotnice. Není tedy možné a ani chtěné, aby vedoucí suplovali rodiče. Dítě by tedy mělo být schopné samostatnosti, alespoň v základních věcech jako je osobní hygiena, zavazování bot, oblékání. Dítě by mělo být před odjezdem na tábor informován ze strany rodičů o tom, jakým způsobem může být vyloučen z tábora.

Stravování na táboře
Pro všechny účastníky připravujeme nutričně vyváženou stravu. Je složena minimálně z jednoho teplého jídla denně (většinou dvou). Zároveň stále důsledněji hlídáme děti, aby na jídlo chodily. Naše kuchyně navíc nabízí po celý den strávníkům nějaké dodatečné stravování.

Řešení krizových a problémových situací
Vedoucí našeho tábora mají mnohaleté zkušenosti s prací s dětmi. Tábor má mnohé specifika oproti jiným kolektivům (svým časovým trváním, intenzitou a náročností). Vedoucí mají samozřejmě i mnohem hlubší vhled do současné situace. Pokud se dítě na rodiče obrátí s jakýmkoliv problémem (prostřednictvím mobilního telefonu, dopisu či jinou cestou) je pro nás důležité, aby se tyto informace dostali i k nám. Ne vždy děti mají odvahu či důvěru se svěřit vedoucím se svým problémem.
Drtivou většinu problémů jsme pak schopni aktivně vyřešit buď sami na táboře nebo ve spolupráci s rodičem. Jelikož za děti přebíráme po dobu tábora zodpovědnost, máme právo vyžadovat od rodičů, aby nás informovali o problémech u dětí. V opačném případě, kdy nám bude rodič informace zatajovat či navádět děti k věcem, které nejsou v souladu s naším táborovým přístupem a hlavně v případě, že tyto problémy budou díky tomuto eskalovat, popřípadě zasahovat i ostatní účastníky, vyhrazujeme si právo ukončit pobyt dítěte na táboře bez nároku na vrácení účastnického poplatku či náhradu škody z tábora.

Dorostenci na táboře a sexualita
Rádi bychom zde nevynechali i pro tábor toto okrajové téma. Tábor je koedukovaný a nad dětmi není možné držet důsledný a nepřetržitý dozor. Přestože na táboře platí v tomto směru přísná pravidla kolem pohybu mimo svůj stan po večerce a nočních návštěvách ve stanech, není možné zabránit všem rizikům. Je tedy důležité, aby dospívající účastníci byli poučeni o základních informacích týkající se této problematiky.

Návštěvy rodičů
Návštěvy účastníků na táboře není z naší strany chtěný. Dochází k narušení programu, rozptylování ostatních dětí, vytržení dítěze z táborového režimu. Pokud na návštěvě trváte, musíte se předem domluvit s hlavním vedoucím, který na základě jiných okolností (opakované návštěvy, nevhodné chování) může rozhodnout, že v případě návštěvy dojde k ukončení pobyt dítěte na táboře bez nároku na vrácení účastnického poplatku či náhradu škody z tábora. Také zdůrazňujeme, že kontakt s dítěte musíme povolit jenom zákonnému zástupci.

Vyloučení účastníka z tábora
Pro fungování tábora je nutné, aby účastníci dodržovali některá všeobecná pravidla, základy slušného chování a různá specifika našeho tábora. Hrubé porušení těchto pravidel, opakované porušování a narušování může vést k vyloučení účastníka bez nároku na vrácení účastnického poplatku či náhradu škody z tábora. Kromě všeobecně platných pravidel slušného chování jsou děti na začátku tábora seznámeni s pravidly a fungování tábora. Přehled těchto pravidel je pak dostupné na táborové nástěnce. Dítě se účastní tábora s programem a proto důvodem k vyloučení může být cílené sabotování táborového programu nebo podněcování dětí k této činnosti. Za hrubé porušení chodu tábora považujeme opouštění tábora (v době nočního klidu), požívání alkoholu, kouření tabáku či vodní dýmky.